ناحیه کاربری

به سبک خودتان سفر کنید .

در نظر گرفتن احتمالات و حوادثی خارج از انتظار جزءای ضروری برای برنامهریزی هر مسافرتی است. ممکن است در طول سفر خود با اتفاقاتی گوناگون مواجه شویم؛مثلا به دلیل گرمای شدید بیمار و خوردن غذا، مسموم شویم؛ اگر ما برای شرایط موجود برنامهای مشخص نداشته باشیم هر اتفاق ناگهانیای میتوان بیشتر از آنچه که باید وقت، پول، و انرژی ما را مصرف کند؛ گم شدن چمدان، کیف پول، تصادف، و... همگی این موارد میتواند صدماتی به دنبال داشته باشد؛ اما اگر شما برای چنین مواقعی بهترین برنامهریزی را کرده و بیمهای متناسب با شرایط خود برای چنین مواقعی در نظر گرفته باشید نیازی ندارید بیش از آنچه که باید هزینهی روحی و روانی برای چنین مواقعی بپردازید. شما میتوانید با بیمه مسافرتی آیتورز تمام احتمالات را محاسبه کرده و هیچ نکتهی نگران کنندهای را در طول سفر خود به اتفاقات و حوادث واگذار نکنید. با بیمهی مسافرتی آرتورز میتوانید سفری آرامشبخش را تجربه نمایید.

درخواست